Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - lipiec 2018r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   w części PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania...

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18. Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 - pobierz plik oraz lista członków KOP...

Aktualizacja SzOOP RPO WD 2014-2020

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18

W związku z ogłoszonym w dniu 9 października 2018 roku konkursem nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18 w ramach Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  tj.  projektów z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/17. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny meryrorycznej.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny negocjacji w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/17 -   ...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17. Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do negocjacji.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana  zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny negocjacji w ramach konkursu...

Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   został opublikowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

FAQ - odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr RPDS.09.01.00-IP.02-02-311/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostały opublikowane odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18 - pobierz plik ...

Ogłoszenie naboru wniosków na działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych. Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-319/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów  w ramach typu...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17. Podpisane umowy.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostało opublikowane zestawienie zawartych umów w ramach Konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 579 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10