Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - czerwiec 2018r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   w części PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Informujemy, że w związku z koniecznością wydłużenia etapu negocjacji w Konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu zostaje przesunięty na czerwiec 2018 r. ...

Nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług...

Wyniki naboru projektów pozakonkursowych PUP - nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18. Podpisane umowy

Informujemy, że w seksji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostało opublikowane zestawienie zawartych umów Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18 (projekty pozakonkursowe PUP) - pobierz plik ...

Identyfikacja projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy RPO WD 2014-2020

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8   Rynek Pracy,   Działania 8.2   Wsparcie osób poszukujących pracy   RPO WD...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi- Wrocław, 21 czerwca 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym Konkursem nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez...

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, beneficjent jest zobowiązany do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarza w związku z realizacją projektu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III ...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu (cześć 4. Harmonogram naboru wniosków)   został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok -   pobierz dokument ...

Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18

Dolnośląski Wojewódzki urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs...

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 502 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10