Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - kwiecień 2018r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   w części PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii...

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)...

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowne zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - pobierz...

Wyniki naboru wniosków skierowanych na konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 . Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana zaktalizowana po procedurze odwoławczej Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 - ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostały opublikowane Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 - pobierz plik ...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16. Podpisane umowy.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostało opublikowane zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-105/16 - pobierz plik ...

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (realizatorów) projektów (poza OPS i PCPR) w ramach Działania 9.1 i 9.2 RPO WD 2014-2020, w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław 16 kwietnia 2018r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17. Zestawienie zawartych umów.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr   RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17   -   pobierz plik ...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Zestawienie zawartych umów, miejca opieki nad dziećmi do lat 3.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17 -   pobierz plik ...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17. Zestawienie zawartych umów.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostało opublikowane Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 474 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10