1. Kto może realizować projekty w ramach RPO WD?
W ramach Osi Priorytetowych  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o dofinansowanie projektów ubiegać się mogą  różnorodne podmioty, w tym:
● mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 ● jednostki samorządu terytorialnego,
 ● organizacje pozarządowe,
 ● podmioty ekonomii społecznej,
 ● instytucje nauki i edukacji, rynku pracy oraz integracji społecznej,
 ● wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki dotyczące potencjalnego realizatora projektu, jakie mogą zostać określone w regulaminie danego naboru wniosków.
Osoby prywatne chcące skorzystać z Programu (tj. zainteresowane np. szkoleniem, stażem lub dotacją na założenie własnej firmy) mogą wziąć udział w realizowanych projektach.
 
2. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), odpowiedzialny jest za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w zakresie:
 
- Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
- Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
- Działania 8.3 Samozatrudnienie przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
- Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
- Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań
outplacementowych
- Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
- Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy
oraz
- Działania 9.1 Aktywna Integracja
- Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
- Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
- Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie Społeczne
 
Formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach powyższych Działań szczegółowo opisane są w Regulaminach do ogłaszanych konkursów dostępnych w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Ponadto dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.
 
3. Jak starać się o dofinansowanie?
Projekty w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne wybierane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
Tryb pozakonkursowy skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Inne instytucje zainteresowane realizacją projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych, mogą składać wnioski w ściśle określonych terminach, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.
Na każdy rok opracowywany jest harmonogram naboru wniosków. Dla każdego naboru przygotowywany jest regulamin oraz organizowane jest spotkanie informacyjne.
 
4. Harmonogram naborów wniosków  
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 ( z dnia 05.11.2018r) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2019 ( wersja archiwalna z dnia 11.10.2018r) - uchwała/uzasadnienie pobierz plik
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na 2019 (wersja  z dnia 3.07.2018r.) pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2018 ( wersja aktualna z 4.12.2018 r.) - uzasadnienie zmian pobierz plik
Harmonogram naborów wniosków  w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020  na rok 2018 ( wersja archiwalna z 28.08.2018 r.) - uzasadnienie zmian pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna   z 7.07.2018 r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 19.06.2018r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z 4.06.2018r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja aktualna z dnia 18.12.2017r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja aktualna z dnia 18.12.2017r.) - uzasadnienie zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2018
(wersja archiwalna z dnia 8.11.2017r.)
pobierz plik
Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  na 2018 rok. (wersja aktualna z 26.06.2017r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja aktualna z 21.09.2017r.)*  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 23.08.2017r.)*  Wykaz zmian
pobierz plik
* - komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 stanowiacego, w zakresie ww. konkursu, odstępstwo od zapisów harmonogramu (z dnia 28.08.2017r.) pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalnalna z 4.07.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.06.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 9.05.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 21.03.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 14.02.2017r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 20.01.2017r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja archiwalna z 21.11.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 21.11.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 26.09.2016r.)  Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja z 26.09.2016r.) Wykaz zmian
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015, 2016 i 2017
(wersja aktualna z 26.09.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2017
(wersja z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja aktualna z 27.07.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 29.06.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 10.03.2016r.)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na lata 2015 i 2016
(wersja archiwalna z 25.11.2015r.)
pobierz plik 
Harmonogram naboru wniosków na rok 2016
(wersja archiwalna)
pobierz plik
Harmonogram naboru wniosków na rok 2015
(wersja archiwalna)
pobierz plik

5. Eksperci oceniający wnioski

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014-2020

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów (obowiązujący od 27.10.2016 r.) - pobierz plik
Zmieniony uchwałą nr 3813/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.05.2017r.  załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. (zmiana nie dotyczy dziedzin przyporządkowanych do DWUP-IP RPO WD) - pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (z dnia 27.10.2017 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (wersja archiwalna z dnia 03.03.2017 r.) - pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (z dnia 28.09.2018 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (wersja archiwalna z dnia 09.02.2016 r.) - pobierz plik

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (z dnia 27.02.2017 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 18.04.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 21.03.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 12.02.2016 r.) - pobierz plik
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Zatrudnienie oraz Integracja społeczna (wersja archiwalna z dnia 11.12.2015 r.) - pobierz plik


Obligatoryjne programy szkoleniowe dla oceniających projekty w ramach RPO WD 2014-2020

Ochrona zdrowia
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 18.09.2018 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji
obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie aktualizacji
obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia ( 26.01.2017 r.) - pobierz plik

Intergracja społeczna
Komunikat nr 6 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 21.11.2018 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna (13.09.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 22.08.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Integracja społeczna ( 16.02.2016 r.) - pobierz plik

Zatrudnienie
Komunikat nr 5 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie (13.09.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 22.08.2016 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Zatrudnienie ( 15.01.2016 r.) - pobierz plik

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
Komunikat nr 4 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 27.11.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 3 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 10.08.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 2 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 24.02.2017 r.) - pobierz plik
Komunikat nr 1 w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw ( 26.01.2017 r.) - pobierz plik